Optiki kabul ediji geçiriji (WRO-2)

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Optiki kabul ediji üçin LED görkeziji çyrasy köp sanly anyklaýyş aýratynlyklaryny üpjün etmek üçin ulanylýar.Infragyzyl signalyň hili we ölçeg kellesiniň iş ýagdaýy ýaly beýleki maglumatlar bar.Şeýle hem kelläniň başlangyç signal iberýändigini barlaň.Bu ýagdaýy Çykyş ýagdaýynyň görkezijisi bilen barlaň we ekrany adatça degişli kelläniň LED ekrany bilen deňdir.

möhüm parametr

Kelle we kabul ediji optiki modulirlenen signal aragatnaşygyny ulanýar;
Käbir düzgünlere laýyklykda iňňäni ölçemek usulyny herekete getirmek bilen;
Baş we kabul ediji köp kanally aragatnaşygyň gabat gelmegi, güýçli päsgelçilik;
Başlangyç synag tertibi: güýç başlangyjy;
Üç görnüşli optiki modulýasiýa signallarynyň çykmagy: trigger, kontakt, batareýanyň pes naprýa; eniýesi;
Iki optiki modulýasiýa signalyny almak: kelläni başlamak;kelläniň we tutawajyň sazlaýyş funksiýasy: kelläniň we tutawajyň arasyndaky baglanyşygy sazlamak bilen, iňňäniň merkezi baş konusynyň tutawajynyň merkezi çyzygy bilen örtülip bilner (gyşarmak 2 μ m);
Görkezijiniň ýagtylygynyň görkeziş ýagdaýy: adaty aragatnaşyk, trigger, batareýanyň pes naprýa; eniýesi;
Gorag derejesi: IP68.

gynanç

Önümiň ululygy

parametri düşündir
Gurnama meýdany Maşyn gurallaryny gaýtadan işleýän ýer
Optiki görkezijiniň çyrasy Infragyzyl geçiriş we sözbaşy ýagdaýy
Çeşme DC 15-30V
agramy 390g
temperatura diapazony 10 ℃ -50 ℃
gorag derejeleri IP 68
tarapy infragyzyl geçiriş
Signal geçiriş aralygy 5m
Kelläni ölçemek işjeňleşdirme tertibi Awtomatiki ýa-da M kody

Şereketiňiziň artykmaçlyklary näme?

1. Satuwyňyzy goldamak üçin öz toparymyzyň doly toplumy.
Müşderimize iň gowy hyzmat we önümleri hödürlemek üçin ajaýyp gözleg topary, berk QC topary, ajaýyp tehnologiýa topary we gowy hyzmat satuw topary bar.Ikimiz hem öndüriji we söwda kompaniýasy.

2. Öz zawodlarymyz bar we material üpjün etmekden we öndürmekden satuwa çenli professional önümçilik ulgamyny, şeýle hem hünärmen R&D we QC toparyny döretdik.Elmydama özümizi bazar meýilleri bilen täzeläp durýarys.Bazaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin täze tehnologiýa we hyzmat hödürlemäge taýýar.

3. Hil kepilligi.
Biziň öz markamyz bar we hiline uly ähmiýet berýäris.Işleýän tagtanyň önümçiligi IATF 16946: 2016 Hil dolandyryş standartyny saklaýar we Angliýadaky NQA Certification Ltd. tarapyndan gözegçilik edilýär.


  • Öňki:
  • Indiki: