Işleýiş merkezine gurallar CT20D sazlaýjy gurallary

Gysga düşündiriş:

Dürli ululykdaky dik we gorizontal işleýiş merkezlerinde we dürli gantry gaýtadan işleýän merkezlerde CT20D programmasy, Z okunyň ugry boýunça gural guralynyň iňňesini ölçemek üçin gural sürýän programma arkaly guralyň uzynlygyny ölçemekde we guralyň zeperini kesgitlemekde ulanyjylara kömek edip biler.Aýlanýan guralyň radiusyny maşyn guralynyň X we Y oklaryna düzüň.Önüm kadalaşdyryjy mehanizme eýe we maşyn gurallarynyň salgylanmasyny deňleşdirip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt amaly ssenarileri

Dürli ululykdaky dik we gorizontal işleýiş merkezlerinde we dürli gantry gaýtadan işleýän merkezlerde CT20D programmasy, Z okunyň ugry boýunça gural guralynyň iňňesini ölçemek üçin gural sürýän programma arkaly guralyň uzynlygyny ölçemekde we guralyň zeperini kesgitlemekde ulanyjylara kömek edip biler.Aýlanýan guralyň radiusyny maşyn guralynyň X we Y oklaryna düzüň.Önüm kadalaşdyryjy mehanizme eýe we maşyn gurallarynyň salgylanmasyny deňleşdirip biler.

Işleýiş merkezine ulanylýar CT20D (1) gurallary sazlaýjy gurallar
Işleýiş merkezine ulanylýar CT20D (2) sazlaýjy gurallar
Işleýiş merkezine ulanylýar CT20D (3) gurallary sazlaýjy gurallar
Işleýiş merkezine ulanylýar CT20D (4) sazlaýjy gurallar
CT20D-2

Önümiň parametri

Parametr  
Kabel aýratynlyklary Uzynlygy 8m bolan 4 ýadro goragly kabel
Induksiýa ugry ± X, ± Y, -Z
Trigger ugry ± X, ± Y, -Z

Iňňäni iň ýokary swing burçunda / eksenel konsessiýa uzynlygynda ölçäň

xy: ± 12 ° Z: -4
Bedeniň esasy diametri 36mm
Ölçeg tizligi 300-2000mm / min
Bir taraplaýyn gaýtalanmak 1.00μm
material hili poslamaýan polat
Temperatura 10-50 ℃
Gorag derejeleri IP 68
Durmuşy başlaň > 8 million
Takyklyk 2σ≤1μm Ölçeg tizligi F = 300

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Bahasy barada: Bahasy ylalaşylýar.Mukdaryna ýa-da bukjasyna görä üýtgedilip bilner.

2. Nusgalar barada: Nusgalar nusga tölegine mätäç, ýük ýygnap biler ýa-da çykdajylary öňünden tölärsiňiz.

3. Harytlar hakda: goodshli harytlarymyz ýokary hilli ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasaldy.

4. MOQ hakda: Talabyňyza görä düzedip bileris.

5. OEM hakda: Öz dizaýnyňyzy we Logotipiňizi iberip bilersiňiz.Täze galyp we logotip açyp, soňra tassyklamak üçin nusgalary iberip bileris.

6. Çalyşmak barada: Maňa e-poçta iberiň ýa-da amatly bolsa meniň bilen gürleşiň.

7. qualityokary hilli: qualityokary hilli material ulanmak we berk hil gözegçilik ulgamyny döretmek, çig mal satyn almakdan başlap gaplamak üçin her önümçilik işine jogapkär adamlary bellemek.

8. Galyp ussahanasy, mukdaryna görä ýöriteleşdirilen model ýasalyp bilner.

9. Bizdäki ýaly iň gowy hyzmaty hödürleýäris.Tejribeli satuw topary eýýäm siziň üçin işlemeli.

10. OEM hoş geldiňiz.Logöriteleşdirilen logo we reňk hoş geldiňiz.

11. Her önüm üçin ulanylýan täze gyzlyk material.

12. Hilini nädip kepillendirip bileris?
Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;
Iberilmezden öň elmydama 100% barlag;

13. Haýsy şahadatnamaňyz bar?
Biz 30-dan gowrak patent we IATF 16946: 2016 Hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasy.

14. Haýsy hyzmatlary berip bileris?
Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW ;
Kabul edilen töleg walýutasy: USD, CNY;
Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, kredit kartoçkasy, L / C, nagt;
Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý

15. OEM & ODM hyzmatyny berip bilersiňizmi?
Hawa, OEM & ODM sargytlary kabul edilýär.

16. Zawodyňyza baryp bilerinmi?
Zawodymyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz!

17. Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
Biz zawod we Export Right bilen.Zawod + söwda diýmekdir.

18. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Adatça, gowşuryş wagtymyz tassyklanylandan soň 30 günüň içinde bolýar.

19. Gaplaýyş sungat eserlerini dizaýn etmäge kömek edip bilersiňizmi?
Hawa, müşderimiziň islegine görä ähli gaplaýyş sungat eserlerini dizaýn edýän hünärmen dizaýnerimiz bar.

20. Töleg şertleri haýsylar?
T / T (70% goýum, ýük töleginiň 30% göçürmesi), göz öňünde tutulan L / C tölegi, Alibaba tussaglygy we beýleki töleg usullaryny kabul edýäris, şeýle hem hakyky önüm şertnamasyna laýyklykda töleg usulyny düzüp bileris.

21. Nusga taýýarlamak üçin näçe gün gerek we näçe?
10-15 gün.Mysal üçin goşmaça töleg ýok we belli bir şertde mugt nusga almak mümkin.

22. Üpjün edijiler gaty köp, näme üçin sizi iş hyzmatdaşymyz hökmünde saýlaýarsyňyz?
15 ýyldan gowrak wagt bäri senagat önümçiligine, maşyn we enjamlar senagatynyň böleklerini öndürmäge üns berýäris.Müşderilerimiziň köpüsi Demirgazyk Amerikanyň markalary, ýagny ýokary derejeli markalarda 15 ýyllyk OEM tejribesini topladyk.

Önümiň ululygy diagrammasy

CT20D

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary