Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Jizhi Ölçeg we Dolandyryş Tehnologiýasy (Suzhou) Ltd., CNC maşyn gurallary üçin onlaýn synag ulgamlarynyň hünär öndürijisi we hyzmat üpjünçisidir.Bu kompaniýa CEewropa Bileleşigi tarapyndan CE tarapyndan tassyklandy we ondan gowrak patenti bar.

hakda (1)
hakda (4)

Üstünliklerimiz

Müşderiniň islegine gönükdirilen tehnologiýa innowasiýasy, takyk önümçilik, ygtybarly öndürijilik, müşderiniň CNC işleýiş prosesini ölçemek zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we müşderilere has takyk, has çalt tizlik bilen maşyn ölçeg çözgütleri bilen üpjün etmäge çalyşmak , iş böleklerini gaýtadan işlemek, önümiň hilini ýokarlandyrmak, zähmet we önümçilik çykdajylaryny azaltmak üçin has gowy hasyl.

Üstünliklerimiz

1. Galyp önümçiligi

Gaýtadan işlemek prosesi guralyň zeperini ýüze çykarmak we iş böleginiň takyk ýerleşdirilmegi üçin maşyny kesgitlemek funksiýasyny ulanýar;maşyny kesgitlemekde iş bölekleri gutarandan soň, galyndylary bejermegiň derejesini ep-esli peseldýär we gaýtadan işlemegiň hilini ýokarlandyrýar, önümleriň ilkinji hünär derejesi ep-esli gowulaşdy.

2. Awtoulag zapas şaýlaryny öndürmek

Awtoulag dwigateli silindriniň kellesinde we beýleki önümçilik liniýasynda, iş bölekleriniň kellesini we makro programma üpjünçiligini goşmaça awtomatiki düzedişde ulanmak, dürli işleýiş proseslerinde gural gurallarynyň ýerleşiş gyşarmagyny gaýtadan işlemek bazasynyň ofsetini we birnäçe deşikleriň arasyndaky ýerleşiş gözegçiligini netijeli çözüp biler. önüm bölümi, önümçiligiň netijeliligini we önümiň hünär derejesini ýokarlandyrdy.

3. Aerokosmiki ätiýaçlyk şaýlaryny öndürmek

Aerokosmos senagaty pudagynda köp takyk önümler uly, gaýtadan işlemek kyn we takyk ýokary aýratynlyklary talap edýär, synag üçin adaty ölçeg serişdeleriniň ulanylmagy gaýtadan işlemegiň netijeliligine ep-esli derejede täsir eder, käwagt bölekleriň aýratynlygyny ölçäp bolmaýandygy we ulanylmagy iş guralynyň üstündäki iş kellesi we ölçeg programma üpjünçiligi, şunuň ýaly iş bölegi enjamda ölçelýär, modul ölçeg kellesini uzatmak çybygyny ulanmak bilen takyklyk derejesini ýitirmän, her bir häsiýetli önümiň / bölegiň degişlilikde gaýtadan işlenişini tamamlap biler, iş bölekleriniň aýlanyşyny we ikinji derejeli gurnama wagtyny azaltmak, galyndylaryň derejesini peseltmek bilen bir hatarda gaty ýokary gaýtadan işlemegiň takyklygyna ýetip biler.

4. Elektron önümleri öndürmek

Önümiň hiliniň durnuklylygyny we yzygiderliligini üpjün etmek üçin, iş böleklerini çalt we takyk düzetmek, önümiň deformasiýasyny ýüze çykarmak, galyndylaryň el bilen işlemeginiň öňüni almak üçin sarp ediji elektronika önümlerini köpçülikleýin öndürmek. we säwlik we hünärsiz biletleri gaýtadan işlemek, önümleriň hilini we hünär derejesini ep-esli ýokarlandyrýar.