Awtomatiki işjeň ölçeg guraly

Gysga düşündiriş:

Awtomatiki önümçilik liniýasynyň öňe sürülmegi we önümçiligiň netijeliliginiň ýokarlanmagy bilen, takyk işlemegi üpjün etmek üçin öndürijileriň köpüsi häzirki saýtdan we gaýtadan işleýän maşyn guraly bilen gönüden-göni baglanyşykly dolandyryş maşyn guralyndan has çalt awtomatiki ölçege mätäç.Bu islegi kanagatlandyrmak üçin Jiji ölçemek we gözegçilik, içerde we daşary ýurtda ösen tehnologiýa tejribesini jemlemegiň esasynda, içerki ulanyjylaryň endiklerine, ýönekeý işleýişine, amatly tehniki hyzmatyna we ajaýyp çykdajylaryna laýyk gelýän awtomatiki ölçeg önümleriniň bir toparyny döretdi. öndürijiligi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt amaly

Ukyply gözegçilik üçin ulanylýan çeýe ulgamyň çaklaýyş gözegçiligi, enjamyň gaýtadan işleniş ýagdaýyna gözegçilik etmek we galyndylary gaýtadan işlemegiň gözegçilik ulgamynyň ýoklugyny üpjün etmek üçin ýapyk aýlawly ölçeg ulgamyny emele getirmek üçin ölçemek we gaýtadan işlemek ölçegini birleşdirmekdir.Maşyn guralynyň çeýe gözegçiligini gaýtadan işlemäge we gaýtadan işlemäge ukyply iň az ýapyk aýlawly ulgamda gözegçilik ediji bilen gazanyp bolýar.Kompýuter bilen ölçeýji gural, ýokarky maşyn we aşaky maşyn bilen has köp aragatnaşyk, awtomatiki çyzygyň umumy bitewi dolandyrylyşyny amala aşyryp biler.Şonuň üçin galyndylary gaýtadan işlemezden ýokary netijeli awtomatiki önümçilik liniýasyny gurup bilersiňiz.Mundan başga-da, ýüze çykarmak üçin dürli daşarky obýektlere gabat gelýän dürli datçikler tutuş ulgamyň daşarky täsir etmezligini üpjün edip biler.
Işjeň ölçemegiň inding prosesi Işlenip taýýarlanylanda, ölçeg enjamy iş bölegini islendik wagt ölçär we ölçeg netijelerini gözegçä girizýär.Öňünden kesgitlenen signal nokadynda, gözegçilik enjamy guralynyň işleýşine gözegçilik etmek üçin signal iberýär.Mysal üçin, üweýiş prosesinde, birinji ululykdaky signal nokady, gözegçilik ediji signallar, maşyn gurallary gaty üweýişden inçe üweýişe geçýär, ikinji ululykdaky signal nokady, maşyn guraly inçe üweýiş iýmitinden geçýär; ýeňil üwürmek (uçgun üweýji ýok), üçünji signal nokady, iş bölegi öňünden kesgitlenen ululykda, ýylmaýjy tigir çalt gaýdyp gelýär we indiki aýlawyň garaşma ýagdaýyna girýär.

Önümiň parametri

asdfgh (1)

önüm Wideo

0c28484936f0b9b0ff27519b34f45876

Önümiň ululygy

asdfgh (2)

  • Öňki:
  • Indiki: