Iňňe ölçeg esbaplary (düzülip bilner)

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümi görkezmek

Ýakut ölçeg iňňesiniň üstü gaty tekiz, aşa ýokary gysyjy güýç we könelişme garşylygy.Degişli ölçeg iňňesi, kesgitlemegiň takyklygyny üpjün etmek üçin esasy kepillikdir.
Ölçeg iňňeleriniň dürli görnüşleri ýasalyp bilner:gönüden-göni iňňe, ýyldyz görnüşli iňňe, tabak görnüşli iňňe, sütün iňňesi, iňňäni uzadýan çybyk, iňňe we keramiki iňňe, gural ýylmaýjy ýörite iňňe, iňňe bogun we talaplara laýyklykda düzülen dürli görnüşli iňňe.

Jogap beriş netijeliligi

1. Önümçiligiňiz näçe wagt dowam edýär?
Bu önüme we sargytlara bagly.Adatça, MOQ qty bilen sargyt üçin 15 gün gerek.

2. Sitatany haçan alyp bilerin?
Adatça gözlegiňizi alanymyzdan soň 24-36 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Sitirlemäni almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, bize jaň ediň ýa-da poçtaňyzda bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, şonuň üçin soragyňyzy ileri tutýarys.

2. countryurduma önüm iberip bilersiňizmi?
Elbetde, edip bileris.Gämi ekspeditoryňyz ýok bolsa, size kömek edip bileris.

Sorag-jogap

1. Sitirlemäni nädip alyp bilerin?
Satyn almak islegleriňiz bilen bize habar beriň we iş wagty bir sagadyň dowamynda jogap bereris.Söwda dolandyryjysy ýa-da amatly bolan islendik gyssagly söhbetdeşlik gurallary bilen göni habarlaşyp bilersiňiz.

2. Hilini barlamak üçin nusga alyp bilerinmi?
Synag üçin nusgalary hödürlemekden hoşal.Isleýän zadyňyzyň we salgyňyzyň habaryny bize goýuň.Size gaplama maglumatlary hödürläris we gowşurmagyň iň gowy usulyny saýlarys.

3. Biziň üçin OEM edip bilersiňizmi?
Hawa, OEM sargytlaryny gyzgyn kabul edýäris.

4. Haýsy hyzmatlary berip bileris?
Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW, CIP ;
Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, AUD, CNY;
Kabul edilen töleg görnüşi: T / T,
Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý

5. Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
Biz zawod we Export Right bilen.Zawod + söwda diýmekdir.

6. Sargytlaryň iň az mukdary näçe?
MOQ-ymyz 1 karton

7. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Adatça, gowşuryş wagtymyz tassyklanandan soň 5 günüň içinde bolýar.

8. Gaplaýyş sungat eserlerini dizaýn etmäge kömek edip bilersiňizmi?
Hawa, müşderimiziň islegine görä ähli gaplaýyş sungat eserlerini dizaýn edýän hünärmen dizaýnerimiz bar.

9. Töleg şertleri näme?
T / T (30% goýum hökmünde, 70% B / L göçürmesine garşy) we beýleki töleg şertlerini kabul edýäris.

10. Nusga taýýarlamak üçin näçe gün gerek we näçe?
10-15 gün.Mysal üçin goşmaça töleg ýok we belli bir şertde mugt nusga almak mümkin.

11. Siziň artykmaçlygyňyz näme?
15 ýyldan gowrak wagt bäri senagat önümçiligi we maşyn we enjamlar senagatynyň böleklerini öndürmäge üns berdik.Müşderilerimiziň köpüsi Demirgazyk Amerikanyň markalarydyr, bu bolsa ýokary derejeli markalarda 15 ýyllyk OEM tejribesini toplandygymyzy aňladýar.

12. Men size nähili ynanýaryn?
Kompaniýamyzyň durmuşy hökmünde dogruçyl hasaplaýarys, üstesine-de, Alibabadan söwda kepilligi bar, sargydyňyz we puluňyz kepillendiriler.

13. Önümleriňize kepillik berip bilersiňizmi?
Hawa, 1-2 ýyl çäkli kepillik berýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: