J1000 Işjeň ölçeg gözegçiligi

Gysga düşündiriş:

Dürli takyk bölekleriň takyklyk talaplarynyň artmagy bilen, çykdajylary azaltmak we netijeliligi ýokarlandyrmak üçin gaýtadan işlemegiň usullaryny we synag usullaryny yzygiderli kämilleşdirmek, işjeň ölçeg gözegçiligi giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlygy

operatoryň ýönekeýligi
Signal nokatlarynyň aňsat sazlanmagy
röle çykyşy

Önümiň parametri

Aragatnaşyk aralygy -1000μm ~ 1000μm
Nol aralygy 120μm
Rezolýusiýa gatnaşygy 0,1μm
Durnuklyk 1μm / 8s
Üýtgeýänligiň mysaly 1μm / 30 次
Signal nokatlarynyň sany 4
Iş naprýa .eniýesi AC220V ± 10% 、 50HZ

Hyzmat kepilligimiz

1. Harytlar döwülende nädip etmeli?
Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!(Harytlary yzyna gaýtarmak ýa-da gaharlanmak, zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.)

2. Harytlar web sahypasyndan tapawutly bolanda nädip etmeli?
100% yzyna gaýtarmak
3. ippingük daşamak
● EXW / FOB / CIF / DDP adatça;
Sea Deňiz / howa / ekspress / otly saýlanyp bilner.
Ipping Biziň iberiji agentimiz ýük daşamagy gowy çykdajy bilen tertipleşdirmäge kömek edip biler, ýöne iberiş wagty we ýük daşamakdaky islendik mesele 100% kepillendirilip bilinmez.

4. Töleg möhleti
● Bank geçirmesi / Alibaba Söwda Kepilligi / günbatar bileleşigi / paypal
More Has köp habarlaşmak gerek

5. Satuwdan soň hyzmat
● Tassyklanan sargyt möhletinden 1 gün soň önümçilik wagty gijikdirilende 1% sargyt mukdaryny ederis.

● (kyn dolandyryş sebäbini / ýeňip bolmajak kynlygy)
Önümçilik wagty tassyklanan sargyt gowşuryş möhletinden 1 gün soň bolsa-da, sargyt mukdarynyň 0,1% -inde işläris.

● 8: 30-17: 30 minutyň içinde jogap alyň;Iş ýerinde däl wagtymyz 4 sagadyň dowamynda size gaýdyp geleris;Leepatmak wagty tygşytlaýar

You Has täsirli jogap bermek üçin habar iberiň, oýananyňyzda size gaýdyp geleris!

Nusgalar hakda

1. Mugt nusgalar üçin nädip ýüz tutmaly?
l elementiň (saýladyňyz) pes bahasy bolan aksiýa bar bolsa, synag üçin size iberip bileris, ýöne synaglardan soň teswirleriňiz gerek.

2. Nusgalaryň zarýady barada näme aýdyp bilersiňiz?
l elementiň (saýladyňyz) özi aksiýa ýa-da has ýokary gymmaty ýok bolsa, adatça tölegini iki esse köpeldýär.

3. Birinji sargytdan soň nusgalaryň hemmesini yzyna alyp bilerinmi?
Hawa.Tölän wagtyňyz, ilkinji sargytlaryňyzyň umumy mukdaryndan töleg aýrylyp bilner.

4. Nusgalary nädip ibermeli?
Iki wariant aldyňyz:
(1) Jikme-jik salgyňyzy, telefon belgiňizi, iberijini we islendik aç-açan hasabyňyzy bize habar berip bilersiňiz.
(2) FedEx bilen on ýyldan gowrak wagt bäri hyzmatdaşlyk edýäris, olaryň VIP bolany üçin gowy arzanladyş bar.Size ýüküňize baha bermäge rugsat bereris we nusgalar ýük bahasyny alanymyzdan soň gowşurylar.

Önümiň parametri

ululygy (1)
ululygy (2)
ululygy (3)

  • Öňki:
  • Indiki: