Wuxi Precision Önümçilik işgärleriniň işjeňligi

28-nji noýabrda Ji Zhi ölçemek we gözegçilik Wuxi Precision Manufacturing işgärleriniň işine gatnaşar (2)

Wuxi takyk önümçilik işleri 28-nji noýabrda geçiriler, bu çäre takyk önümçilik toparlary we şahsy gözleg çäresi bilen meşgullanýar, kategoriýalara degişlidir: takyk galyp, sanjym galyplary, möhürleme, metaldan ýasalan galyplar, awtomatlaşdyryş enjamlary, işleýiş, takyk bölekler gaýtadan işlemek we ş.m., telekeçileriň, kärhanalaryň dolandyrylyşynyň, satyn alyş bölüminiň başlygynyň, önümçilik bölüminiň ýolbaşçysynyň esasy gatnaşyjylary. Maşyn gurallary zondlary, adatça CNC tornalarynda, işleýiş merkezlerinde, CNC ýylmaýjy enjamlarynda we beýleki CNC maşyn gurallarynda oturdylýar.Guralyň ýa-da iş böleginiň göwrümini we ýagdaýyny gönüden-göni adam gaýtadan işleme sikline gatnaşmazdan ölçäp bilýär we ölçeg netijelerine görä iş böleginiň ýa-da guralyň tarapyny awtomatiki düzedip biler, şonuň üçin şol bir enjam guraly has takyk bölekleri gaýtadan işläp biler. .

28-nji noýabrda, Ji Zhi ölçemek we gözegçilik Wuxi Precision Manufacturing işgärleriniň işine gatnaşar (1)

Ji Zhi ölçemek we gözegçilik tehnologiýasy (Suzhou) LTD. makro programmasy, ulanyjynyň adaty ölçeg makro programmasy, önümçilik liniýasynyň umumy synag shemasy we durmuşa geçirilmegi we ş.m., şeýle hem ulgam gurmak, okuw, tehniki hyzmat we ş.m. Tehniki täzeligimiz müşderimiziň isleglerine esaslanýar we önüm önümçiligimiz takyk mehaniki ulanýar gurluş we ygtybarly öndürijilik, maşyn gurallaryny ölçemegiň ähli talaplaryna laýyk gelýär.
Durmuşyň dürli gatlaklaryndan gelen ýolbaşçylary we dostlary, siziň bilen duşuşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýan gollanmany görmek üçin hoş geldiňiz!


Iş wagty: Noýabr-21-2022