Ölçeg kellesini maşyn guralynda pyçak bilen ulanmak barada

Sanly degirmen maşyn, pyçak baglanyşygy üçin aýratyn möhüm bolan önümçilik pudagynda giňden ulanylýan CNC maşyn gurallaryndan biridir.Ondan soň, maşyn guralynyň kellesiniň işine we maşyn guralyndaky maşyn ölçeg tehnologiýasynyň amaly derňewine düşüneris.
Pyçak esasan iş bölekleriniň koordinat ulgamynyň gelip çykyşyny kesgitlemegi we guralyň diametriniň we uzynlygynyň işleýşini, maşyn guralynyň işini ýa-da böleklerini, dogry pozisiýany nädip kesgitlemelidigini we maşyn koordinat ulgamy bilen dogry baglanyşygy kesgitlemegi öz içine alýar. , pozisiýa gatnaşyklaryny, degişli sistema degişli maglumatlary, iş bölekleriniň koordinat ulgamy programmirlemekde ulanylýar, gelip çykyş ýagdaýy programmistler tarapyndan kesgitlenýär, koordinat ulgamyndaky gural pyçak sahypasynyň aýratyn koordinatlaryna degişlidir.

Ölçeg kellesini maşyn guralynda pyçak bilen ulanmak barada (1)

Olaryň arasynda gural kesiji el bilen işlemek we emeli pikirlenmek zerur, şonuň üçin belli bir näbellilik we ýalňyşlyk bar.Pyçak programmasy, pyçagyň howpsuzlygyny, amatlylygyny we takyklygyny gowulaşdyryp bilýän kesgitleýiş koordinat ulgamyny awtomatiki kesgitlär ýaly, maşyn ölçemek onlaýn ölçeg ulgamy programma üpjünçiligi ýazmak bilen birleşdirilýär.

Ölçeg kellesini maşyn guralynda pyçak bilen ulanmak barada (2)

Kelläniň üsti bilen howpsuzlygy netijeli gowulaşdyryp biler, göz, pyçak we ş.m. ýaly howpsuzlyk hadysalary sebäpli synag usulyny we pyçagyň gyradaky patrulyny azaldyp biler, ýalňyşlygy azaldyp biler, wizual gözlegiň beýleki serişdeleri gelip çykyşynyň öçmegine sebäp bolup biler, nädogry bolup biler ýerleşiş galyndylara eltýär, işçi güýjüni we wagty tygşytlaýar, irki kömekçini pyçak wagtyna ep-esli azaldýar.

Ölçeg kellesini maşyn guralynda pyçak bilen ulanmak barada (3)

Beýleki tarapdan, kelläni ölçeýän maşyn gurallary, pyçaga ikinji derejeli ýük kartoçkasynyň meselesini çözýär we häzirki zaman önümçiliginde has giňden tanaldy we ulanyldy.Koaksial oky awtomatiki kesgitlemek, taýýarlyk wagtyny ep-esli azaltmak, gaýtadan işlemegiň takyklygyny ýokarlandyrmak, makro programmasyna görä, indiki önümçiligi awtomatiki ugrukdyrmak üçin ölçeg netijelerini seljerip biler.Programma bilen CNC gaýtadan işlemegiň arasynda möhüm baglanyşyk hökmünde pyçak, howpsuz, täsirli we ýokary hilli gaýtadan işlemek üçin maşyn gurallarynyň kellesini çuňňur öwrenmäge we öwrenmäge mätäç.

Ölçeg kellesini maşyn guralynda pyçak bilen ulanmak barada (4)

Ölçeg kellesini maşyn guralynda pyçak bilen ulanmak barada (5)


Iş wagty: 19-2022-nji dekabry