Jizhi ölçemek we gözegçilik kärhanalara önümçiligi netijeli dowam etdirmäge kömek edýär

Hytaý COVID-19 wirusyna işjeň garşylyk görkezdi we uly üstünlikler gazandy.Şeýle-de bolsa, häzirki epidemiýa ýagdaýy agyr we çylşyrymly, keseliň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek iň möhüm döwürde.Kärhanalar ähli derejedäki hökümetleriň ýolbaşçylygy we buýrugy bilen işe we önümçilige täzeden başlansoň, öňüni alyş we gözegçilik işlerine ünsi jemleýärler.Şonuň üçin önümçiligiň hilini ýokarlandyrmak, galyndy önümlerinden gaça durmak we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak, önümçilik üçin wagt sarp etmek kärhananyň peýdasyny üpjün etmek üçin möhüm talaplara öwrüldi.
Maşyn gurallary zondlary, adatça CNC tornalarynda, işleýiş merkezlerinde, CNC ýylmaýjy enjamlarda we beýleki CNC maşyn gurallarynda oturdylýar.Guralyň ýa-da iş böleginiň göwrümini we ýagdaýyny gönüden-göni adam gaýtadan işleme sikline gatnaşmazdan ölçäp bilýär we ölçeg netijelerine görä iş böleginiň ýa-da guralyň tarapyny awtomatiki düzedip biler, şonuň üçin şol bir enjam guraly has takyk bölekleri gaýtadan işläp biler. .

Jizhi ölçemek we gözegçilik kärhanalara önümçiligi netijeli dowam etdirmäge kömek edýär (1)

Maşyn gurallaryny barlamagyň esasy wezipesi, maşyn gurallaryny ölçemäge we gaýtadan işlemäge düzediş bermekdir.Aşakdaky wezipeleri bar.
1. Maşyn gurallarynyň takyklygynyň ýalňyşlygyny awtomatiki kesgitlemek we maşyn gurallarynyň takyklygynyň awtomatiki öwezini dolmak;
2. El bilen awtomatiki merkeziň ýerine, gyralary tapmak, ölçemek we ölçeg maglumatlaryna görä awtomatiki düzediş koordinat ulgamy, awtomatiki gural goşundysy;
3. Iş böleginiň göni ýöriş egri ýüzüni ölçemek;
4. Ölçeg netijelerini we hasabatyny awtomatiki deňeşdiriň.

Jemläp aýtsak, enjamyň guralyna gönüden-göni gurnalanlygy sebäpli, gaýtadan işlemek prosesini azaltmak, zähmet çykdajylaryny azaltmak we az maýa goýumlaryny awtomatiki ölçäp, awtomatiki ýazga geçirip, awtomatiki kalibrläp biljekdigini görmek bolýar. maşyn gurallaryny gaýtadan işlemegiň takyklygy we netijeliligi oňyn rol oýnaýar.

Jizhi ölçemek we gözegçilik kärhanalara önümçiligi netijeli dowam etdirmäge kömek edýär (2)


Iş wagty: Noýabr-21-2022